NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ HSE University สหพันธรัฐรัสเซีย

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ HSE University สหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Dr. Yulia Grinkevich ตำแหน่ง Director of Internationalisation และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ HSE เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ HSE เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การจัดทำหลักสูตรสองปริญญา/หลักสูตรร่วม การประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน การวิจัยร่วมกัน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นขอบข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ HSE University สหพันธรัฐรัสเซีย