660329A 01

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นิด้า ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนมุสลิมริมคลองประเวศฝั่งเหนือด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ของธนาคารออมสิน นำทีมคณะทำงานลงพื้นที่ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างนิด้า ชุมชน ภาครัฐส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนประเด็นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้แทนชุมชน นำโดยคุณสมาน โตหัวป่า ประธานชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 

          นอกจากนี้ ผศ.ดร.วรรษิดา ยังมีการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในปีนี้ผ่านการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น โดยการหารือร่วมกับ คุณสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ณ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนิน “โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ เขตประเวศ” ร่วมกัน (Joint Project) ภายใต้ กิจกรรมย่านสร้างสรรค์ 20 เขต นำร่อง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 นี้ด้วย

 #NIDAThailand #GSTMNIDA