รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน รุ่น 1

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน รุ่น 1

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2567

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน รุ่น 1

  • Master Degree 1.5 ปี (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08:30-17:00 น.)
  • ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
  • ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
  • รูปแบบการเรียน Hybrid
  • เรียนแบบ Block courses
  • Premium Activities ตลอดหลักสูตร
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการวิจัย อันจะนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล
  • รวม Specialists ด้านดิจิทัล
  • สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอกเกือบ 100% และผู้บรรยายพิเศษทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการยุคดิจิทัลและความยั่งยืน

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 268,600 บาท

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน รุ่น 1