การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 13 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nida.hrd@nida.ac.th 

หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ประธานการเลือกตั้งคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในประกาศฯ 

สามารถสแกนเอกสารเพิ่มเติมที่ QR Code 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า โทรศัพท์ 02 727 3409

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566