รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2567

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (รุ่น 24) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
 3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2567

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)

 1. เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
 2. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
 3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
 4. สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท)
 5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
 6. ยืนยันการสมัคร
 7. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
 8. ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
  • Internet Banking
  • บัตรเครดิต ศึกษารายละเอียดคู่มีอระบบชำระเงินออนไลน์รูปแบบ เครดิตการ์ด เพิ่มเติมที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/docurnent/credit payment.pdf
 9. ส่งหลักฐานการสมัคร (เป็น File.PDF เท่านั้น) ได้ที่
  • เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) หรือ
  • E-mail : entrance@nida.ac.th

ค่าธรรมเนียมการการสมัคร 700 บาท
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2567