สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ขึ้น ณ โรงแรมอาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ สำนัก และหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ สำนัก และหน่วยงานได้แก่

  • การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประธานคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร
  • การนำเสนอ “แนวทางการจัดการ/การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” โดยผู้บริหารคณะ วิทยาลัย และสำนัก
  • NIDA Café Session นำเสนอแนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจของแต่ละกลุ่ม พร้อมอภิปรายและสรุป
  • กิจกรรม Cleaning the Beach โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กิจกรรม Management Engagement โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
  • ศึกษาดูงานการพัฒนาที่ยั่งยืนและ BCG ณ Kubota Farm บริษัท สยามคูโบต้า อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

การจัดงานสัมมนาผู้บริหารในหัวข้อ Lifelong Learning ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพื้นที่การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นเหนือสถาบันการศึกษาอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษากรอบและระบบมาตรฐานอุดมศึกษาใหม่ กระบวนทัศน์ระบบอุดมศึกษาใหม่ รวมถึงแลกเปลี่ยน กำหนดแนวทาง แผนการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมิติต่อไป

#สัมมนาผู้บริหารนิด้า2566

#สัมมนาผู้บริหารEp.31