องค์ความรู้ด้านการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ

องค์ความรู้ด้านการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ได้ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อมาทำการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ที่สำคัญ อาทิ  โครงการศึกษาและประเมินผลโครงการ “Everyday Say No to Plastic Bags” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับประชาชน ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการลดและเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single –Use Plastics) ให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 –2573 และสามารถช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้เท่ากับ 84,058,461.00กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จึงมีการติดตามการดำเนินงานโครงการ “Everyday Say No to Plastic Bags” เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา  และนำผลการศึกษามาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไป

องค์ความรู้ด้านการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ

            อีกหนึ่งโครงการสำคัญของ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขาภู่จินดา คือ โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและการนำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล/อัพไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) เพื่อวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ลด และเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งประเภทอื่นๆ ในระยะต่อไป ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 89,205,908.94 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

องค์ความรู้ด้านการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ