งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (3rd NIC-NIDA Conference 2024)

เริ่มต้น : 22 Aug 2024

สิ้นสุด : 23 Aug 2024

สถานที่ : NIDA, Bangkok, Thailand