NIDA Academic Writing 2023 : Academic Writing for Publication in International Journals ครั้งที่ 2

เริ่มต้น : 20 Jul 2023

สิ้นสุด : 20 Jul 2023

สถานที่ : ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  • คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  • เข้าร่วมงานครบ 2 ครั้ง (ในที่ตั้ง) ได้รับใบประกาศนียบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  • ลักษณะและองค์ประกอบของบทความวิจัย
  • การวางแผนการเขียนบทความวิจัย
  • การเขียนเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ของบทความวิจัย
  • เทคนิคการอ้างอิง
  • จรรยาบรรณและจริยธรรมในการการเขียนบทความวิจัย
  • การส่งบทความวิจัยไปยังวารสารและการรับมือกับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ถาม-ตอบ ให้คำแนะนำในการเขียนบทความวิจัย