NIDA Academic Writing 2023 : Academic Writing for Publication in International Journals ครั้งที่ 1

เริ่มต้น : 4 Jul 2023

สิ้นสุด : 4 Jul 2023

สถานที่ : ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  • คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  • เข้าร่วมงานครบ 2 ครั้ง (ในที่ตั้ง) ได้รับใบประกาศนียบัตร

วันอังคารที่ 4 ก.ค. 66 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ”การเตรียมพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยสู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

  • เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
  • Hard skills และ Soft skills ที่จำเป็นต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่วารสารนานาชาติที่มีคุณภาพต้องการ?
  • การวางแผนและออกแบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  • การตรวจสอบคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลต่างๆ และการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการได้ตอบรับตีพิมพ์จากวารสารระดับนานาชาติ
  • ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อและออกแบบงานวิจัย