การรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1

เริ่มต้น : 25 May 2023

สิ้นสุด : 25 May 2023

สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และ ระบบ Microsoft Teams

*** (เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ) ***

การรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1″
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
ระบบ Microsoft Teams ห้องรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1