“การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566

เริ่มต้น : 28 Apr 2023

สิ้นสุด : 28 Apr 2023

เวลา 13.00 -16.00 น.

อบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566

การจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง
• อาคารบุญชนะ อัตถากร
• อาคารนิด้าเฮาส์
• อาคารมาลัย หุวะนันทน์

โดย ส่วนกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2727 3458