อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและวิธีปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยและเกิดแผ่นดินไหว” ประจำปี 2566

เริ่มต้น : 27 Apr 2023

สิ้นสุด : 27 Apr 2023

เวลา 09.00 -16.00 น.

อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและวิธีปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยและเกิดแผ่นดินไหว” ประจำปี 2566

โดย ส่วนกายภาพและสิ่งแวดล้อม