พิธีเปิด โครงการ NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2566

เริ่มต้น : 27 Apr 2023

สิ้นสุด : 27 Apr 2023

สถานที่ : สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิธีเปิด โครงการ NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2566

ณ สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ