งาน NIDA Book Fair 2023

เริ่มต้น : 19 Apr 2023

สิ้นสุด : 23 Apr 2023

สถานที่ : ห้องโถง ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

เวลา 08.30 – 16.30 น.

งาน NIDA Book Fair 2023

ณ ห้องโถง ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา