โครงการ NIDA USR

เริ่มต้น : 1 Apr 2023

สิ้นสุด : 30 Sep 2023

สถานที่ : สนามฟุตบอล สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์

สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชน
โดยรอบสถาบันฯ ด้วยกีฬา
ฟุตบอล ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566
ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น.
ณ สนามฟุตบอล สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์