โครงการอบรมเทคนิคการเขียน Essay Writing & Fulbright Scholarships 2024, Fulbright Thailand

โครงการอบรมเทคนิคการเขียน Essay Writing & Fulbright Scholarships 2024, Fulbright Thailand

            วันที่ 27 มีนาคม 2567 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียน Essay Writing & Fulbright Scholarships ซึ่งจัดโดย Fulbright Thailand ประจำปี 2567 ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณโชติมา ใช้เทียมวงศ์ Outreach Officer, Fulbright Thailand ซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรมเทคนิคการเขียน Essay Writing & Fulbright Scholarships เพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนและการนำเสนอ Essay แบบเน้นกระบวนการตามหลักการและเหตุผล และให้ข้อมูลทุน Fulbright ในส่วนของทุน Thai Graduate Scholarship Program (TGS) สำหรับปริญญาโทหรือเอก และทุน Junior Research Scholarship Program (JRS) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยการอบรมดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนคุณภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล