เทคนิคการเขียน Essay Writing and Fulbright Scholarships

เทคนิคการเขียน Essay Writing and Fulbright Scholarships

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรม “เทคนิคการเขียน Essay Writing and Fulbright Scholarships”

ซึ่งจัดโดย Fulbright Thailand

ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • เทคนิคการเขียน Essay Writing 13.00-14.00 น.
  • การบรรยายทุน Fulbright 14.00-14.30 น.
  • ทุน Thai Graduate Scholarship Program (TGS) สำหรับปริญญาโทหรือเอก
  • ทุน Junior Research Scholarship Program (JRS) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เทคนิคการเขียน Essay Writing and Fulbright Scholarships