Master of Public Administration

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

เสริมสร้างผู้นำในการเปลี่ยนผ่าน ผู้นำทางความคิด
ผู้นำที่สามารถสร้างทีมงานที่ทรงพลัง
ผู้นำที่ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูล
ผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

 • ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
 • ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
 • หลักสูตร 2 ปี ศึกษาในระบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละ 1 วิชา (3 หน่วยกิต) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา)
 • เรียนเต็มวัน นอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
 • เรียนครบหลักสูตร (13 วิชา) นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • มีกองทุนกู้ยืม สำหรับนักศึกษาเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
 • สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่คณะเปิดสอน
  (กรุงเทพมหานคร, จ.พิษณุโลก, จ.นครราชสีมา,จ.อุดรธานี และ จ.สุราษฎร์ธานี)
Register
Master's degree program
Graduate School of Public Administration
ภาคพิเศษ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
Bangkok
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
39 Credits
2 ปี
178,000 บาท
Total course fee is approximately
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่37
เปิดรับสมัคร 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566

ผู้อำนวยการProgram

รองศาสตราจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

รศ.ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration

ความพิเศษของหลักสูตร

 • หลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA
 • หลักสูตรยาวนานกว่า 30 ปี
 • เครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียง
 • สร้างผู้นำที่มีนวัตกรรมการบริหารอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
Download
Documentation

วิชาในหลักสูตร

Core course
รศ 6000 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Public Administration Theory)
รศ 6010 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Administration and Sustainable Development)
รศ 6020 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research Methodology in Public Administration)
รศ 6030 การวิเคราะห์องค์การ (Organizational Analysis)

หมวดวิชาเอก (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
รศ 7080 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ (Project Planning Management and Evaluation)
รศ 7081 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Competency Assessment and Human Resource Development)
รศ 7082 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ (Financial and Budgetary Analysis)

หมวดวิชาเลือก
รศ 7900 เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต (Dynamic of Global Economic)
รศ 7901 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Management and Technology)
รศ 7902 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
รศ 7903 การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
รศ 7904 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
รศ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ (Independent Study : Combination of Practical and Theoretical Knowledge)

RegisterProgram

Registration Fee

ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 1 41,100
ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 241,100
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน13,100
ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 141,100
ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 241,100
สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร500
Total course fee is approximately178,000

Applicant qualifications

 1. สำเร็จการศึกมาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ
  ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร

Register

เปิดรับสมัคร 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

Register

Contact the Education Services Division

082-7901940 @nidaadmission