เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน(ภาคพิเศษ)

ผลิตบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์การเงินในระดับสูง ที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดรับกับอุตสาหกรรมการเงินตามมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG)
 • หลักสูตรเปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
 • ภาคปกติเรียนวันเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)
 • ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
 • ภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ค่าใช้จ่าย ภาคปกติไม่เกิน 100,000 บาท, ภาคพิเศษ 250,000 บาท
 •  ภาคปกติเรียน 2 ปี, ภาคพิเศษ เรียน 1 ปี 8 เดือน
 • โครงสร้างหลักสูตรมี แผน 1 (วิทยานิพนธ์) และ แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ) หากเลือกเรียนแผน 1 จะทำวิทยานิพนธ์แทนการเรียนวิชาเลือกและวิชาการค้นคว้าอิสระ
 •  ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) Master of Economics (Financial Economics)
Register
Master's degree program
Graduate School of Development Economics
ภาคพิเศษ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
Bangkok
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
36 Credits
2
250,000 บาท
Total course fee is approximately
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่15
เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2566

ผู้อำนวยการProgram

pro1p

รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม

D.B.A. (Finance) United States International University, USA Research Interests: Governance, Corporate Finance, Financial Investment, International Finance, Project Evaluation and Management

National Institute of Development Administration

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. มีให้เลือกเรียน 2 สาขาวิชาเอก
 2. การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน
 3. การวางแผนและการจัดการความมั่งคั่ง
 4. สามารถศึกษาได้ทั้งสองสาขาวิชาเอก และจะได้ Double Major แสดงใน Transcript (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 5.  เนื้อหาบางวิชาของหลักสูตรสามารถเทียบเคียงความรู้เพื่อสอบ AISA/CISA/CFA และ CFP ได้
 6.  หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA
 7. มีทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่ากิจกรรมพิเศษทั้งหมดตลอดหลักสูตร

วิชาในหลักสูตร

 1. ศก 7011 ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
  FE 7011 Asset Pricing Theory
 2.  ศก 7021 การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง
  FE 7021 Financial Planning and Wealth Management
 3.  ศก 7030 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
  FE 7030 Financial Innovation and Technology

RegisterProgram

Registration Fee

ปีที่ 1 ภาค 1 ค่าลงทะเบียนเรียน 80,550 บาท ปีที่ 1 ภาค 2 ค่าลงทะเบียนเรียน 64,050 บาท ปีที่ 1 ภาค 3 ค่าลงทะเบียนเรียน 18,500 บาท ปีที่ 2 ภาค 1 ค่าลงทะเบียนเรียน 72,300 บาท

ปีที่ 1 ภาค 1 80,550
ปีที่ 1 ภาค 2 64,050
ปีที่ 1 ภาค 3 18,500
ปีที่ 2 ภาค 1 72,300
Total course fee is approximately250,000

Applicant qualifications

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

Register

เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

Register

Contact the Education Services Division

082-7901940 @nidaadmission