ผลการประเมินคุณภาพ

การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน

สํานักงบประมาณ

รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART)

ปีงบประมาณ

25512552255325542555
67.28
พอใช้
85.00
ดี
91.16
ดี
93.15
ดี
67.28
ดี

ระดับการให้คะแนน คือ พอใช้ได้ (50 – 69), ค่อนข้างดี (70 – 84), ดี (85 – 100)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ

2550255125522553255425552556
4.30494.28134.26524.29744.64894.66974.7075

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

ปีงบประมาณ

2550255125522553*2554*2555*
2.69
ดีมาก
2.72
ดีมาก
2.87
ดีมาก
4.91
ดีมาก
4.91
ดีมาก
4.91
ดีมาก

หมายเหตุ * เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบัน

รอบสอง 2550รอบสาม 2555
2.69
ดี
2.69
ดีมาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

Graduate Schoolคะแนนระดับ
คณะรัฐประศาสนศาตร์
NIDA Business School
Graduate School of Development Economics
Graduate School of Applied Statistics
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Graduate School of Language and Communication
Graduate School of Human Resource Development
Graduate School of Law
Graduate School of Tourism Management
4.52
4.88
4.60
4.58
4.69
4.51
4.61
4.64
4.67
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก