อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

a anchana 04

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Contact

Tel. 0-2727-3876

Email. anchana8@gmail.com

Educational Background

 • Ph.D., Policy Development and Program Evaluation, Vanderbilt University, U.S.A.
 • M.P.P., Public Policy, Vanderbilt University, U.S.A.
 • M.A., Economics (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • B.Sc., Public Health มหาวิทยาลัยมหิดล

Present Work

ศาสตราจารย์ ระดับ 10 อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Working Experiences (Internal)

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน
 • คณะกรรมการการวิจัยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รักษาการผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัดชลบุรี
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
 • กรรมการประเมินคุณภาพวารสารรัฐประศาสนศาสตร์และวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • กรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • Committee Member, Journal Quality Assurance Committee for NIDA Development Journal, National Institute of Development Administration.
 • Committee Member, Journal Quality Assurance Committee for Journal of Social Development, National Institute of Development Administration

Working Experiences (External)

 • Consultant, National Research Team Leaders and Trainers Voices of the Poor Project, The World Bank.
 • Consultant, Thailand Development Research Institute.
 • Consultant, the Ethical Review Committee for Research in Human Subjects, Ministry of Public Health.
 • Certifier, Thailand International Institute of Public Sector Standard (PSO Thailand), Office of the Civil Service Commission.
 • Council Member, St.Louise College.
 • Chairperson, The First National Public Administration Symposium Committee, 2007
 • Director, Training Program for Executives (C8-9) in the Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives. (2000, 2001).
 • Research Specialist, Natural Resources and Environment Program, Thailand Development Research Institute (1997-1999).
EDIT