สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562