สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดดังแนบ