แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ฉบับที่ 3

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
(โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ)

โดยวิธีคัดเลือก

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ)