ศิษย์เก่าดีเด่น

ชื่อ-นามสกุลปีคณะ
พลโท ชาญ  อังศุโชติ2529รัฐประศาสนศาสตร์
คุณเทอดพงษ์  ไชยนันทน์2529รัฐประศาสนศาสตร์
คุณโชดก  วีรธรรม-พูลสวัสดิ์2529รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมพล  เกียรติไพบูลย์2529พัฒนาการเศรษฐกิจ
ศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ2529รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ ทินพันธุ์  นาคะตะ2529รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ วุฒิชัย  จำนง2529รัฐประศาสนศาสตร์
คุณไพบูลย์  สำราญภูติ2529รัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ธวัช  วิชัยดิษฐ2529รัฐประศาสนศาสตร์
คุณยงยุทธ  วิชัยดิษฐ2529รัฐประศาสนศาสตร์
พลเรือเอก ประเทือง  วงศ์จันทร์2529รัฐประศาสนศาสตร์
ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์2529บริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร  วัฒนพนม2529สถิติประยุกต์
พันเอก สมชาย  หิรัญกิจ2529บริหารธุรกิจ
คุณจุไรรัตน์  จุฑาศิริวงศ์2529สถิติประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล2529บริหารธุรกิจ
คุณสุริย์  ด่านสวัสดิ์2529รัฐประศาสนศาสตร์
คุณวิสุทธิ์  จิราธิยุต2529บริหารธุรกิจ
คุณสุธรรม  นิ่มพิทักษ์พงศ์2529สถิติประยุกต์
คุณนาฎถ์  สุขารมย์2529สถิติประยุกต์
คุณชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์2529รัฐประศาสนศาสตร์
คุณกาญจนา  ชีวนินทกุล2529พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณศิริยงค์   หรูวิวัฒน์2529พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณยงยุทธ  ฟูพงศ์ศิริพันธ์2535บริหารธุรกิจ
คุณพีระ  มานะทัศน์2535พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณมนตรี  วิศลดิลกพันธ์2536สถิติประยุกต์
คุณจิรณี  ตันติรัตนวงศ์2536สถิติประยุกต์
นายแพทย์จำรูญ  มีขนอน2537รัฐประศาสนศาสตร์
คุณประมวล  รุจนเสรี2537รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสัมพันธ์  ทองสมัคร2537รัฐประศาสนศาสตร์
คุณจุลินทร์  ลักษณะวิศิษฐ์2537รัฐประศาสนศาสตร์
พันเอก ดร.ชินวุธ  สุนทรสีมะ2537รัฐประศาสนศาสตร์
คุณถวิล  ไพรสณฑ์2538รัฐประศาสนศาสตร์
คุณดำริ  วัฒนสิงหะ2538รัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ดุสิต  เจริญควนิช2538สถิติประยุกต์
รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์  สุทธิวัฒนพันธ์2539รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติ  อุทัยสาง2539บริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา2539บริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ วิรัช  สงวนวงศ์วาน2539บริหารธุรกิจ
คุณชำนาญ  รัตนากร2539บริหารธุรกิจ
คุณกฤษฎา  กัมปนาทแสนยากร2539บริหารธุรกิจ
คุณวิรูญ  เพิ่มทรัพย์2539พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณวันชัย  ธนิตติราภรณ์2539พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณไพบูลย์  ตันสกุล2539พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณประทีป  กิ่งแก้ว2539พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณมงคล  ลีลาธรรม2539พัฒนาการเศรษฐกิจ
พลตำรวจตรี นิพจน์  วีระสุนทร2539สถิติประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรง  อุดมไพจิตรกุล2540พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณเพิ่มศักดิ์  เนตรนุช2540พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณสมานจิต  ภิรมย์รื่น2540สถิติประยุกต์
พลตรี ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์2541รัฐประศาสนศาสตร์
คุณกมล  จันทิมา2541รัฐประศาสนศาสตร์
คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ2541รัฐประศาสนศาสตร์
คุณอรพรรณ  สุวรรณรัตน์2541พัฒนาการเศรษฐกิจ
พลโท บัณฑิต  เนียมทันต์2541สถิติประยุกต์
คุณวินัย  วิไลลักษณ์2541สถิติประยุกต์
คุณประสิทธิ์  ดำรงชัย2542รัฐประศาสนศาสตร์
คุณโยธิน  เมธชนัน2542รัฐประศาสนศาสตร์
พล.ต.ท.ล้วน  ปานรศทิพ2542รัฐประศาสนศาสตร์
คุณนิเวศน์  เหมวชิรวรากร2542บริหารธุรกิจ
คุณอภิรักษ์  โกษะโยธิน2542บริหารธุรกิจ
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ปราโมทย์  จาตุรน์รัศมี2542สถิติประยุกต์
ว่าที่ร้อยตรี สะอาด  ชมบุญ2544รัฐประศาสนศาสตร์
คุณผ่องลักษณ์  วาลิกศิริ2544รัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจตรี  วุฒิ  ลิปตพัลลภ2544บริหารธุรกิจ
คุณชวลิต  นิ่มละออ2544บริหารธุรกิจ
คุณศารทูล  มนเฑียรวิเชียรฉาย2544บริหารธุรกิจ
คุณวิบูลย์  รัตนเวสส์2544พัฒนาการเศรษฐกิจ
ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์2546รัฐประศาสนศาสตร์
คุณอนุศักดิ์   อินทรภูวศักดิ์2546รัฐประศาสนศาสตร์
คุณอดิศักดิ์  โรหิตะศุน2546บริหารธุรกิจ
คุณนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ2546บริหารธุรกิจ
คุณสรรค์ชัย   เตียวประเสริฐกุล2546บริหารธุรกิจ
ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์2546บริหารธุรกิจ
คุณสิริมาลย์   รัตนวรพงศ์2546พัฒนาการเศรษฐกิจ
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม2546สถิติประยุกต์
คุณวีระสิทธิ์  สฤษดิพันธุ์2546สถิติประยุกต์
คุณอารีย์  อ่องสว่าง2546พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พลโท ไพศาล  กตัญญู2547รัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจเอก ชาญชิต  เพียรเลิศ2547รัฐประศาสนศาสตร์
คุณพงค์โพยม  วาศภูติ2547รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติ  อนันตรัมพร2547บริหารธุรกิจ
คุณสิทธิศักดิ์  ล้วนพิชญ์พงศ์2547บริหารธุรกิจ
คุณบัณฑิต   เทียนทำนูล2547บริหารธุรกิจ
คุณสมศักดิ์   สวัสดิผล2547บริหารธุรกิจ
คุณณัฐพล   ชวลิตชีวิน2547พัฒนาการเศรษฐกิจ
เรืออากาศโท เพทาย  บุณยะเวศ2547สถิติประยุกต์
รศ.ดร.อุปถัมภ์  ฉายแสงจันทร์2547สถิติประยุกต์
คุณประเสริฐ  ธีรพัฒน์ไพโรจน์2547สถิติประยุกต์
คุณวิวัฒน์  ศัลยกำธร2547พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันโท  ต่อพงษ์    กุลครรชิต2548พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณศิวะ   แสงมณี2548รัฐประศาสนศาสตร์
คุณชัยศักดิ์   อังค์สุวรรณ2548รัฐประศาสนศาสตร์
คุณอุทัย   จันทิมา2548รัฐประศาสนศาสตร์
คุณเปรมใจ  กิติคุณไพโรจน์2548รัฐประศาสนศาสตร์
คุณธนากร   เกษตรสุวรรณ2548บริหารธุรกิจ
คุณยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย์2548บริหารธุรกิจ
พลโท ชัญญะ  วรคามิน2548พัฒนาการเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ สุเมธ  แก่นมณี2548พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณสมศักดิ์   มนุญปิจุ2548ภาษาและการสื่อสาร
นาวาอากาศเอกหญิง  เทวีสม   แก้วสุวรรณ2548ภาษาและการสื่อสาร
คุณพิเชษ  พัฒนโชติ2549รัฐประศาสนศาสตร์
นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ2549รัฐประศาสนศาสตร์
คุณจงเจตน์  บุญเกิด2549รัฐประศาสนศาสตร์
คุณเสน่ห์  เชาว์สุรินทร์2549รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมชัย  ไทยสงวนวรกุล2549รัฐประศาสนศาสตร์
คุณประพันธ์  เย็นท่าเรือ2549บริหารธุรกิจ
คุณมนู    สว่างแจ้ง2549บริหารธุรกิจ
คุณเจิมพล   ภูมิตระกูล2549บริหารธุรกิจ
คุณประสิทธิ์   อุ่ยวรวงศ์2549บริหารธุรกิจ
คุณณัฐพล   ประดิษฐ์ผลเลิศ2549บริหารธุรกิจ
คุณวีระ   จันทะแจ้ง2549พัฒนาการเศรษฐกิจ
ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง2549สถิติประยุกต์
คุณสามารถ   ภู่ไพบูลย์2549พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณแพทย์เจริญ  ปฏิภาณเทวา2549ภาษาและการสื่อสาร
คุณกันตยา  มานะกูล2549ภาษาและการสื่อสาร
พ.ต.อ.นพดล  เผือกโสมณ2550รัฐประศาสนศาสตร์
คุณวิเชียร  เอมประเสริฐสุข2550รัฐประศาสนศาสตร์
คุณประชา เตชารัตน์2550รัฐประศาสนศาสตร์
คุณผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา2550รัฐประศาสนศาสตร์
คุณพงศ์ศักดิ์  เสมสันต์2550บริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์2550บริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์2550บริหารธุรกิจ
ผศ. บรรเจิด  พฤฒิกิตติ2550สถิติประยุกต์
คุณวันไชย  วัชรากร2550สถิติประยุกต์
คุณเจตน์  ธนวัฒน์2550พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณนริส  ศรีวงษา2550ภาษาและการสื่อสาร
คุณชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์2550ภาษาและการสื่อสาร
นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ2550พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศาสตราจารย์ สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์2551รัฐประศาสนศาสตร์
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา2551รัฐประศาสนศาสตร์
คุณวิบูลย์  สงวนพงษ์2551รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสุชาติ  ศิริโยธินพันธุ์2551บริหารธุรกิจ
คุณวีระพล  จิรประดิษฐกุล2551พัฒนาการเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท2551สถิติประยุกต์
คุณพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์2551พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ศาสตราจารย์ อุดม  ทุมโฆสิต2552รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ์2552รัฐประศาสนศาสตร์
คุณโกศิลป์  ภัทรธีรานนท์2552บริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ คิม  ไชยแสนสุข2552พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณสมเกียรติ  อึงอารี2552สถิติประยุกต์
คุณจีระชัย  ไกรกังวาร2552พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ปฐม  มณีโรจน์2553รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ จรัส  สุวรรณมาลา2553รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสุพจน์  หนูเนียม2553บริหารธุรกิจ
คุณเฉลิมพล  ชัยวรพงศา2553บริหารธุรกิจ
ดร.สมชาย  หาญหิรัญ2553พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณกำพล  ศรธนะรัตน์2553สถิติประยุกต์
คุณประภาส  บุญยินดี2553พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดร.เขมนิจ  บุราคม2553ภาษาและการสื่อสาร
พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ2554รัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี2554รัฐประศาสนศาสตร์
คุณเจริญ  ภัสระ2554รัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย2554รัฐประศาสนศาสตร์
คุณอำนวย  กาญจโนภาศ2554บริหารธุรกิจ
คุณบุษบา  พิบูลชล2554บริหารธุรกิจ
คุณณัฐกฤตย์  แก้วโสวัฒนะ2554บริหารธุรกิจ
คุณจุมพฎ  ตันมณี2554พัฒนาการเศรษฐกิจ
คุณศรีสุวรรณ  จรรยา2554พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณธนน  เวชกรกานนท์2554พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์2555รัฐประศาสนศาสตร์
คุณพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา2555รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมชัย  ศิริวัฒนโชค2555รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมศักดิ์  แสงนิภา2555รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมชาติ  วงศ์วัฒนศานต์2555รัฐประศาสนศาสตร์
คุณณรงค์ศักดิ์  กำมเลศ2555รัฐประศาสนศาสตร์
คุณภาคภูมิ  ภาคย์วิศาล2555บริหารธุกิจ
คุณนลินี  งามเศรษฐมาศ2555บริหารธุกิจ
คุณวิวรรธน์  เหมมณฑารพ2555บริหารธุกิจ
คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์2555บริหารธุกิจ
คุณนิรันดร์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม2555บริหารธุกิจ
คุณลัดดาวรรณ  หาญจิตต์เกษม2555บริหารธุกิจ
คุณพีระพงษ์  กลิ่นละออ2555พัฒนาการเศรษฐกิจ
ดร.อัจฉรา  จุ้ยเจริญ2555ภาษาและการสื่อสาร
คุณเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง2555พัฒนาสังคม
พลตำรวจโท ภานุ  เกิดลาภผล2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายวิศิษฐ์  จิตรโรจนรักษ์2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางนุสรา  รุนสำราญ2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชูศักดิ์  เหยี่ยงสกุล2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย2556สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายชัยวุฒิ  โลหชิตรานนท์2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นางอนุชิดา  ชินศิรประภา2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายธวัชชัย  ฟักอังกูร2556คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายยศ  รินากุล2556คณะบริหารธุรกิจ
นายอติชาติ  ไชยศุภรากุล2556คณะบริหารธุรกิจ
นายทรงเกียรติ  วัฒนวิทย์2556คณะบริหารธุรกิจ
นายกมล  คงสกุลวัฒนสุข2556คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นางพัชรศิริ  เกียรติกำจาย2556คณะสถิติประยุกต์
นายอภินันท์  จันทรังษี2556คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายไชยยศ  ปั้นสกุลไชย2556คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายวัลลภ  ใหญ่ยิ่ง2556คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวเกศสุดา  ศาลิคุปต2557สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mr.Somsavanh  Phanmatha2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mrs.Rattana  Prathoumvan2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mr.Vannalad  Chayyavong2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นางสมณีย์  มงคลโภชน์2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายมานะ  ศรีพิทักษ์2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายสนิท  พรหมวงษ์2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายศักดิ์ชัย  อุ่นจิตติกุล2557คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายวัชระ  แวววุฒินันท์2557คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวพุทธิกาญจน์  ลิขิตพฤกษ์2557คณะบริหารธุรกิจ
นายประชา  เทศพานิช2557คณะบริหารธุรกิจ
นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์2557คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายบุญเลิศ  พรหมจิรโชติ2557คณะสถิติประยุกต์
นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์2557คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เรืออากาศโทธานี  ดีมงคล2557คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์2557คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์2558สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายสัญญา  ชีนิมิตร2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายพิศิษฐ์   ลีลาวชิโรภาส2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลตำรวจโทวรเทพ  เมธาวัธน์2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายหทัย  อู่ไทย2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลอากาศโทมานะ  ประสพศรี2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต2558คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายวันชัย  พันธุ์วิเชียร2558คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวสุนันท์  ทองสอง2558คณะบริหารธุรกิจ
นางภัทรภร  วรรณภิญโญ2558คณะบริหารธุรกิจ
นายชวลิต  พิชาลัย2558คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
MS.Thamma Phetvixay2558คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายทวี  ธีระสุนทรวงศ์2558คณะสถิติประยุกต์
พลเอกสมหมาย  เกาฏีระ2558คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์2558คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์2559สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
พล.อ.หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ2559สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายบุญชวน  วิภูษณวนิช2559สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Professor R. Lalitha S.Fernando.Ph.D.2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายแพทย์โสภณ  เมฆธน2559คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.กิ่งแก้ว  แสงสุวรรณ2559คณะบริหารธุรกิจ
นายวิรัฐ  สุขชัย2559คณะบริหารธุรกิจ
นายสุรินทร์  ว่องวิไลกุล2559คณะบริหารธุรกิจ
นางจารุพร  จิระพันธ์พงศ์2559คณะบริหารธุรกิจ
นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ2559คณะสถิติประยุกต์
นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา  มานนท์2559คณะสถิติประยุกต์
นางวีรพรรณ  เพียรกุศล2559คณะสถิติประยุกต์
นางระวีวรรณ  ตันสิริ2559คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฎฐาลักษณ์  สกุลปุณยาพร2559คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวปริม  อินทวงศ์2559คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายยิ่งยง  นิลเสนา2560สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายเจริญชัย  ยิ่งจรูญกิจ2560สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสโรชินี  ศิริวัฒนา2560สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายดลเดช  พัฒนรัฐ2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พันเอก เศรษฐพล  เกตุเต็ม2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายทนงศักดิ์  ทวีทอง2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายจุมพล  ริมสาคร2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์2560คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นางนิธิมา  เทพวนังกูร2560คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร2560คณะบริหารธุรกิจ
นายบุญรักษ์  ปิ่นภูวดล2560คณะบริหารธุรกิจ
นายสมชัย  บุญเสริมวิชา2560คณะบริหารธุรกิจ
นางศิริพร  สิงหรัญ2560คณะบริหารธุรกิจ
นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย2560คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายประยุทธ  สุระเสนา2560คณะสถิติประยุกต์
นางสาวเพียรจิต  สิงหโทราช2560คณะสถิติประยุกต์
นายนพดล  ว่องเวียงจันทร์2560คณะสถิติประยุกต์
รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง2560คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายกันต์พงษ์  ลิ่มกาญจนา2560คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายทัศน์พงษ์  สกุลคู2560คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางยุพิน  ชลานนท์นิวัฒน์2561กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม)
ร้อยตำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต2561อธิบดีกรมการปกครอง(นักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์)
นายมณเฑียร  เจริญผล2561(รศ.)รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง2561(รศ.)สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ2561(รศ.)นายกเทศมนตรีนครยะลา
Dr.Naylin  Oo2561(รศ.)Regional Adviser on ASEAN, UN
นายทรงยศ  ยอดดนตรี2561(รศ.)หัวหน้าสำนักงานทนายความทรงยศ ยอดดนตรี และเพื่อน และรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
พระครูภาวนาเจติยาภิบาล(พระอาจารย์ทวี  มหาวีโร)2561(รศ.)เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย เจ้าคณะตำบล พระธาตุบังพวนเขต ๑
นายอดิศร  ไตรสินสมบูรณ์2561(บธ.)กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด
นางสุพรศรี  นาคธนสุกาญจน์2561(บธ.)Chief of Operation Officer (COO) MAGE HOME Center co.,ltd.
นางวันทนี  มณีศิลาสันต์2561(บธ.)รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด กรรมการ บริษัท เธิร์ด ดราก้อน จำกัด กรรมการ บริษัท แฮปปี้เซิร์ฟ จำกัด
นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์2561(บธ.)อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายประจักษ์  บุญยัง2561(พศ.)ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
นางพิกุล  ศรีมหันต์2561(พศ.)รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์2561(พค.)ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายประทีป  กีรติเรขา2561(พค.)อธิบดีกรมที่ดิน
พลโท ธรากร  ธรรมวินทร2561(พค.)แม่ทัพภาคที่ ๒
นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์2561(พค.)ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ดร.สัมฤทธิ์  ยิบยินธรรม2561(พม.)เลขาธิการ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุเมธ  ช่างเรือ2561(ทท.)กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยฮาลาล อินเตอร์เทรด จำกัด รองนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซี่ยน
นายสมชาย  ทรงประกอบ2561(สว.)รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย2562(สพบ.) ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
นายยุทธนา  หยิมการุณ2562(สพบ.) รองปลัดกระทรวงการคลัง
นายอำนวย  ปรีมนวงศ์2562(สพบ.) อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
นายอนันต์  สุวรรณรัตน์2562(สพบ.) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์2562(สพบ.) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นปลาย ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายประจญ  ปรัชญ์สกุล2562(สพบ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ  นาหลวง2562(สพบ.) คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร2562(รศ.) อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
DR. Jun Ho Shin2562(รศ.) Director, Public Fund Management Division, Ministry of Economy and Finance, Korea
พลเรือเอก นวพล  ดำรงพงศ์2562(รศ.) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
นายอุดมศักดิ์  ตั้งอมรศิริ2562(บธ.) กรรมการผู้จัดการและสถาปนิก บริษัท ๗๖๐ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
นายสวัสฏ์  พงศ์วัชรารักษ์2562(บธ.) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์น ฟู้ด อินดัสตรี้ จำกัด
นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร2562(บธ.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้ร่วมก่อตั้ง) บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ดร.นายแพทย์พิทักษ์พล  บุณยมาลิก2562(บธ.) ผู้ช่วยปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ศิริพงศ์  เหลืองวารินกุล2562(บธ.) กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา
นายต้น  ตัณฑ์สุทธิวงศ์2562(สป.) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  วุฒิศาสตร์กุล2562(สป.) รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายแพทย์ประจักษวิช  เล็บนาค2562(สป.) รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายลือชัย  เจริญทรัพย์2562(พค.) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายทวีป  บุตรโพธิ์2562(พค.) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ2562(พค.) รองอธิบดีกรมการปกครอง
นายศุภเกียรติ  ตันตระกูล2562(ภส.) กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
นายพุฒิ  เด่นสมพรพันธ์2562(พม.) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ (รศ.)2563(สพบ.)ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย (รศ.)2563(สพบ.)ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
นายชาญณรงค์  ถึงฝั่ง (บธ.)2563(สพบ.)รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทนทลิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเทคนิค กลุ่มบริษัทนทลิน
ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์2563(รศ.)สมาชิกวุฒิสภา
นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ2563(รศ.)อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายนิยม  เติมศรีสุข2563(รศ.)เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นายเสถียร  โชคดีพาณิชย์2563(บธ.)กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นายวุฒิชัย  ชาติอิศรานุวัฒน์2563(บธ.)รองประธาน บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
นายกรพล  ชินพัฒน์2563(พศ.)รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต2563(พศ.)รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
นายสุชาติ  ระมาศ2563(พค.)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
พันตำรวจโท วันนพ  สมจินตนากุล2563(พค.)เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
นายดำรงค์ รุ่งเรือง2563(ทท.)อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ
นางสาวปิยะพร  ศรีสมุทร2563(ทท.)กรรมการผู้จัดการในเครือ ปิยะพรกรุ๊ป
นายณัฐวัฒน์  ฟองศรัณย์2563(นต.)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วิสแพค จำกัด
นายกุศล  โชติรัตน์2563(สว.)รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นางภาวินี  ณ สายบุรี2563(สว.)รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายประทีป  เอ่งฉ้วน2563(สว.)ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ (รศ.)2564(สพบ.) ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
นายปฐม  เฉลยวาเรศ (รศ.)2564(สพบ.) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
นายสุรพงษ์  กองจันทึก (พค.)2564(สพบ.) ประธานมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (SAW)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระ  รามสูต2564(รศ.) อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต2564(รศ.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายวีระศักดิ์  จักรแสงชัยโชติ2564(บธ.) กรรมการผู้จัดการ บริษัททีโรลิท โอลิมปัส จำกัด
นางวันดี  พิศนุวรรณเวช2564(บธ.) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน
นายฐิติวัฒน์  ว่องวรรณกุล2564(บธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
นายชัยรัตน์  แสงจันทร์2564(พศ.) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กรศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (องค์การมหาชน)
นายเจษฎา  จิตรัตน์2564(พค.) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายอติโชค  ผลดี2564(พค.) เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
นายแพทย์จุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์2564(พม.) รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
นางจิราภา  เรืองนาม2564(นต.) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี
นางสุพัตรา  จารุอริยานนท์2564(ทท.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สำนักงานอัยการ จังหวัดภูเก็ต
นายเสกสรรค์  จันทร์ขวาง2564(สว.) รองผู้จัดการด้านบัญชีการเงินและธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายสุรินทร์  สินรัตน์2564(สว.) ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
เรืออากาศโทชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์2564(สว.) รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
พลเอก ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์2565(สพบ.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์2565(สพบ.) ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลเอก สุพจน์  มาลานิยม2565(สพบ.) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชัย2565(สพบ.) ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
นายวรวุฒิ  กุลแก้ว2565(สพบ.) เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายนิยม  สองแก้ว2565(สพบ.) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม2565(รศ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์2565(รศ.) ปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์2565(บธ.) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)
นายบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล2565(บธ.) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จำกัด
นายกฤษ  อุตตมะเวทิน2565(พศ.) รองอธิบดีกรมการข้าว
นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข2565(พศ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ดร.กฤษดา  แสวงดี2565(สป.) ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯด้านสาธารณสุขในคณะกรรมาธิการสาธารณาสุข วุฒิสภา
นายต่อพงศ์  เสลานนท์2565(พค.) กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) และอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช2565(พค.) กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอ
นายวิชัย  ปิยพรธนา2565(สว.) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและบริหาร เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร  จนฺทสาโร)2565(สว.) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

NIDA Fund

“NIDA Fund” was established according to the National Institute of Development Administration’s regulations regarding NIDA Fund 2009 dated March 31, 2009, signed by Mr. Chirayu Isarangkun Na Ayudhya, President of the NIDA Council to be effective on April 1, 2009 onwards. (Currently, the regulations have been revised to comply with NIDA’s administrative structure and to increase the fund management efficiency in relation to the NIDA Pattana Fund Regulations, revised 2010 version.)

The 2 major objectives of the NIDA Fund establishment are to raise funds for supporting the NIDA’s development in various areas to achieve an international higher education institution (according to the institute’s motto of “WISDOM for Change” and to utterly promote institute’s research, education, and teaching efficiently and effectively.

“NIDA Fund” will receive revenue from various sources, including institute’s subsidies, external subsidies, donations, the fund interest, and others.

The faith-oriented donors will make donations on your faith basis for “NIDA Fund ” to make national education merit on the crucial occasions including Birthdays, Wedding anniversaries, your parent’s or your 6th Cycle anniversaries, various achievement days or vita agendas. These contributions will enable “NIDA Fund” to concretely achieve its objectives.

For further information:

NIDA Fund Office

National Institute of Development Administration

148 Seri Thai Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240

Tel:  0 2727 3289, 082-790-1936 

Fax: 0 2377 7503

Email: nidafund@nida.ac.th

Line ID : nidafund

NIDA Fund Website

The National Institute of Development Administration Alumni Association Under the Royal Patronage

Contact

02-727-3342

02-727-3343

nida_alumni@nida.ac.th

NIDA Alumni Website

โครงการพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกฯ

Alumni
รายละเอียดโครงการพระบรมฯ

งานระดมทุนอื่นๆ