Donation

บริจาค กับโครงการ NIDA Smart Transformation

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่สถาบันกำหนดและเป็นไปตามระเบียบทางราชการ ***

๐ ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสองเท่าของจำนวนที่บริจาคทุกรายการ ในการสนับสนุนการศึกษาของสถาบัน

๐ กรณีบริจาคเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ได้รับสิทธิขึ้นมอบเงินบริจาคบนเวทีในวันงาน และได้รับสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบราชการกำหนด

๐ กรณีบริจาคตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ ได้รับการเสนอชื่อรับโล่รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ และได้รับการติดชื่อผู้บริจาคที่ห้องเรียนและห้องประชุมตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน คือ

– ห้องเรียนขนาดต่ำกว่า 60 ที่นั่ง สำหรับการบริจาคตั้งแต่ 1,000,000  แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 

– ห้องเรียนขนาดขนาด 60 – 90 ที่นั่ง สำหรับการบริจาคตั้งแต่ 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

– ห้องเรียนขนาด 100 ที่นั่งขึ้นไป สำหรับการบริจาคตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

– ห้องประชุมของสถาบันสำหรับการบริจาคตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป

บริจาคได้ง่ายดายเพียงสองขั้นตอน

1. บริจาคเงินอย่างสะดวกผ่าน 3 ช่องทาง

 ๐ ผ่านระบบ e-donation ด้วย QR-code 

 ๐ ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ธนาคารกรุงเทพ 944-030975-6

 ๐ ผ่านเคาน์เตอร์รับบริจาคที่กองคลังและพัสดุ ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ในวันและเวลาราชการ

2. หากต้องการให้สถาบันนำเข้าระบบ e-donation เพื่อรับสิทธิหักค่าลดหย่อนภาษีได้สองเท่า และ/หรือ ต้องการรับใบเสร็จรับเงินจากสถาบัน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียด ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงินมาที่ e-mail : nidafund@nida.ac.th, LINE ID: NIDAFUND, http://www.nidafund.nida.ac.th โทรสาร 0-2377-7503 หรือโทรศัพท์ 0-2727-3453