NIDA Poll

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ส่วนโพลสาธารณะ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) บันทึกผลการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายงานผลออกสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข้อค้นพบ เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐหรือต่อนโยบายสาธารณะ เพราะสถาบันฯถือว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลและรัฐสภาต้องรับฟังเพื่อใช้ประกอบในการบริหารและพัฒนาประเทศในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีสื่อหรือหน่วยงานกลางที่เป็นอิสระในการดำเนินงานทำหน้าที่สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ให้ได้มัีโอกาสแสดงทัศนคติ / ความคิดเห็น / ความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชน

ผลการสำรวจ การเลือกตั้ง 2566 จากนิด้าโพล

นิด้าโพล ครั้งที่ 1

ผลสำรวจ การเลือกตั้ง 66 ครั้งที่ 1
(19 มีนาคม 2566)
อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย
อันดับ 2 พรรคก้าวไกล
อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ

นิด้าโพล ครั้งที่ 2

ผลสำรวจ การเลือกตั้ง 66 ครั้งที่ 2
(16 เมษายน 2566)
อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย
อันดับ 2 พรรคก้าวไกล
อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ

นิด้าโพล ครั้งที่ 3

ผลสำรวจ การเลือกตั้ง 66 ครั้งที่ 3
(3 พฤษภาคม 2566)
อันดับ 1 พรรคก้าวไกล
อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย
อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ

คาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566

คาดการณ์จำนวน ส.ส.
รวมแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีราย
(เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2566 หลังเวลา 17.00 น.)
อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย 164-172 ที่นั่ง
อันดับ 2 พรรคก้าวไกล 80-88 ที่นั่ง
อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย 72 – 80 ที่นั่ง

ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

คาดการณ์จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง
(เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2566 หลังเวลา 17.00 น.)
พรรคก้าวไกล 32 ที่นั่ง
พรรคเพื่อไทย 1 ที่นั่ง

กำหนดการ การเลือกตั้ง

กำหนดการเลือกตั้ง ปี 2566

กุมภาพันธ์ 2566

20
MAR

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

21
MAR

กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

27-13
MAR

วันลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
ในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราช
อาณาจักร

3-7
APR

วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

4-7
MAR

วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

3
MAY

วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

7-13
MAY

วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

15-21
MAY

วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7
MAY

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
และนอกเขตเลือกตั้ง
วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

14
MAY

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ปฏิทินการเลือกตั้ง 66

NIDA Poll

เบอร์ พรรคการเมือง เลือกตั้ง 66

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเพื่อไทย 29

NIDA Poll

เบอร์ พรรคก้าวไกล 31

NIDA Poll

เบอร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 22

NIDA Poll

เบอร์ พรรคประชาธิปัตย์ 26

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยสร้างไทย 32

NIDA Poll

เบอร์ พรรคภูมิใจไทย 7

NIDA Poll

เบอร์ พรรคชาติพัฒนากล้า 14

NIDA Poll

เบอร์ พลังประชารัฐ 37

NIDA Poll

เบอร์ พรรคใหม่ 1

NIDA Poll

เบอร์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ 2

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเป็นธรรม 3

NIDA Poll

เบอร์ พรรคท้องที่ไทย 4

NIDA Poll

เบอร์ พรรคพลังสังคมใหม่ 5

NIDA Poll

เบอร์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 6

NIDA Poll

เบอร์ พรรคแรงงานสร้างชาติ 8

NIDA Poll

เบอร์ พรรคพลัง 9

NIDA Poll

เบอร์ พรรคอนาคตไทย 10

NIDA Poll

เบอร์ พรรคประชาชาติ 11

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยรวมไทย 12

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยชนะ 13

NIDA Poll

เบอร์ พรรคกรีน 15

NIDA Poll

เบอร์ พรรคพลังสยาม 16

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเสมอภาค 17

NIDA Poll

เบอร์ พรรคชาติไทยพัฒนา 18

NIDA Poll

เบอร์ พรรคภาคีเครือข่ายไทย 19

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเปลี่ยน 20

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยภักดี 21

NIDA Poll

เบอร์ พรรครวมใจไทย 23

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเพื่อชาติ 24

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเสรีรวมไทย 25

NIDA Poll

เบอร์ พรรคพลังธรรมใหม่ 27

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยพร้อม 28

NIDA Poll

เบอร์ พรรคทางเลือกใหม่ 30

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยเป็นหนึ่ง 33

NIDA Poll

เบอร์ พรรคแผ่นดินธรรม 34

NIDA Poll

เบอร์ พรรครวมพลัง 35

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเพื่อชาติไทย 36

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเพื่อไทรวมพลัง 38

NIDA Poll

เบอร์ พรรคมิติใหม่ 39

NIDA Poll

เบอร์ พรรคประชาภิวัฒน์ 40

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยธรรม 41

NIDA Poll

เบอร์ พรรคไทยศรีวิไลย์ 42

NIDA Poll

เบอร์ พรรคพลังสหกรณ์ 43

NIDA Poll

เบอร์ พรรคราษฎร์วิถี 44

NIDA Poll

เบอร์ แนวทางใหม่ 45

NIDA Poll

เบอร์ พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 46

NIDA Poll

เบอร์ พรรครวมแผ่นดิน 47

NIDA Poll

เบอร์ พรรคเพื่ออนาคตไทย 48

NIDA Poll

เบอร์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 49

ดูทั้งหมด

ตรวจสอบ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ตรวจสอบ

“วิเคราะห์ผลโพล การเลือกตั้ง 2566”

NIDA Poll’s POLITICAL WAR ROOM EP11 ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 2 #อยากได้ใครเป็นนายก