External Integrity and Transparency Assessment

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษา ผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อกับสถาบัน 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี 2566 
โดยการแสกน QR Code ด้านล่าง หรือ  itas.nacc.go.th 
ค้นหาชื่อ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย โทร 027273205

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)