นิด้า จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2566

นิด้า จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2566

            วันที่ 27 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การได้จัด “กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2566” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ณ ห้องสุมิตร เพชราภิรัชต์ ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

            ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน Taiwan Education Center ประจำประเทศไทย และคุณอัญญพร นันทพัฒน์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค สำนักงาน National Chengchi University (NCCU) ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นวิทยากรในการบรรยายทุนการศึกษารัฐบาลและทุนมหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน ข้อมูลเรียนภาษาจีนระยะสั้น รวมถึงการแชร์ประสบการณ์และปรึกษารุ่นพี่ศิษย์เก่าไต้หวัน เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนคุณภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล