รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

#หลักสูตรปรับปรุงใหม่
#เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
#ให้ความสำคัญมิติESG

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 ประจำภาค 1/2567
เปิดเรียนวันที่ 12 สิงหาคม 2566 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

การสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ :
รอบที่ 1 : ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธันวาคม 2566
รอบที่ 2 : วันที่ 4 ธันวาคม 2566 – 24 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 3 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันที่ 25 เมษายน 2567


กรณีสอบข้อเขียน :
ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2567
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.กัองเกียรติ โอภาสวงการ :
ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2567


จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง

  • หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA
  • หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
  • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพทางการเงิน อาทิ AISA/CISA/CFA/CFP ได้
  • บางรายวิชาของหลักสูตรขอยกเว้นการอบรม CFP ได้

เนื้อหาของหลักสูตร

  • ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ การเงิน เศรษฐศาสตร์ เครื่องมือการวิเคราะห์ และเทคโนโลยี
  • มีให้เลือกเรียน 2 สาขาวิชาหลัก : การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน/การวางแผนและการจัดการความมั่งคั่ง
  • สามารถเลือกเรียนแบบสองสาขาวิชาเอก (Double Majors) ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สมัคร Online
https://entrance.nida.ac.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://econ.nida.ac.th/2019/10/mfe-weekend-admission

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)