#นิเทศนิด้า ชวนคนที่อยากพัฒนาตัวเองมาพลิกมิติใหม่ของการเรียนปริญญาโท กับหลักสูตรควบระดับปริญญาโท

เรียน 2 ปี ได้ถึง 2 ปริญญา!

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

–  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

ยินดีต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ทุกสาขา

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-727-3317, 02-727-7712, 090-678-4690 หรือ Inbox https://www.facebook.com/NitadeNida

แผนที่นิเทศนิด้า : https://goo.gl/maps/CQWkyACw7ExNG3eF8

#ปริญญาโท #นิเทศนิด้า #gscmnida


ข้อมูลโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โดยความตกลงร่วมกันระหว่างคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้านพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

การบริหารและการดำเนินงาน
• คณะกรรมการประจำ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
• คณะกรรมการประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้เรียน ประกอบด้วย
01 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทตามโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
02 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
03 เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

เงื่อนไขภาษาอังกฤษและการยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาในหมวดเสริมพื้นฐาน รวมถึงการยกเว้นการสอบการจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์หรืออื่นใด
ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำ หนดในการรับเข้าศึกษา

วิธีการคัดเลือก
• คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนดในการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา

จำนวนที่รับ (เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)
• ในเวลาทำ การ รุ่นละ 5 คนต่อรุ่น รับปีละ 1 รุ่น
• นอกเวลาทำการ รุ่นละ 15 คนต่อรุ่น รับปีละ 1 รุ่น

ระยะเวลาในการศึกษา
2 ปี สำหรับนักศึกษาที่ศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระ

การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา สามารถควบได้ทั้งหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในเวลาทำ การและนอกเวลาทำการ ในระบบทวิภาค ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และ 1 ภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์แต่มีชั่วโมงการเรียนการสอนของแต่ละวิชาเท่ากับชั่วโมงของภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาสามารถศึกษาได้เฉพาะแผน ข การค้นคว้าอิสระ เท่านั้น
01 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
02 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสามารถจัดทำ การค้นคว้าอิสระเป็นสองฉบับหรือฉบับเดียวกันได้ โดยให้ครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้งสองหลักสูตร และในกรณีจัดทำ เป็นฉบับเดียวกันจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจากทั้งสองหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดโครงการ

  • สำหรับการเรียนในเวลาทำการ 131,300 บาท
  • สำหรับการเรียนนอกเวลาทำการ 309,700 บาท

เอกสารเพิ่มเติม โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา

หลักสูตรควบ ปริญญาโท 2 ปริญญา : ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน และ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม