ปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 กรกฎาคม 2566

สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลคัดเลือก 21 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียนและชำระเงิน 26 – 31 กรกฎาคม 2566

สอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 02 727 3918

  “การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18