หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบข้อบังคับในงานบุคคล

     กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านบุคคลของสถาบัน เช่น แผนอัตรากำลัง การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิสวัสดิการบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น  ซึ่งในฐานะที่สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ การดำเนินดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง มีผลทางกฎหมาย รวมถึงเป็นแนวปฏิบัติที่ทางหน่วยงานได้กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในงานบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การให้คุณให้โทษและขวัญกำลังใจ