การพัฒนาบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับการพัฒนาบุคลากร

ลำดับ

รายการ

1ประกาศสพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน สพบ.
2ประกาศสพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาภายในประเทศแก่บุคลากรสายสนับสนุน สพบ.
3ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
4ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายนการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
5 อัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักการฝึกอบรมภายในประเทศ มาตรการบรรเทาผลกระทบ ปี 2556
6 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ.พ.ศ.2555
7 ประกาศสภาสถาบัน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร สพบ.ประเภทมีวาระ
8 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมภาคบังคับและเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสพบ.

ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า /ระเบียบ ข้อบังคับ