หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับการสรรหา

ลำดับรายการ
 1ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. 2564
 2ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่และอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2565 
 3ระเบียบ สพบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2549
 4ระเบียบ สพบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 5ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และหน้าที่และอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานและรองผู้อำนวยการสำนักงาน พ.ศ. 2566
 6 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกอง พ.ศ. 2565
 7 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน พ.ศ. 2565
 8 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563
 9 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 10 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
11ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2565
 12ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 13ประกาศ สพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553
 14ประกาศ สพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ