การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับตำแหน่ง

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ลำดับสายวิชาการ
1ข้อบังคับ สพบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2554
 2 ข้อบังคับ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
 3 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสงวนตำแหน่ง และการบรรจุและแต่งตั้งผู้เคยเป็นพนักงานสถาบันกลับเข้าปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565
 4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
 5 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการให้โอนข้าราชการ การรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ลำดับสายสนับสนุนวิชาการ
6ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
7ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
8ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 9 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
 10 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 11 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง พ.ศ. 2554 
12ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
13ข้อบังคับ สพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในดำรงตำแหน่งสูงขี้น
14ข้อบังคับ สพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในดำรงตำแหน่งสูงขี้น
 15 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 16 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 17 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
ลำดับรายการ (ลูกจ้างประจำ)
18ประกาศสพบ. เรื่องการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว
19ประกาศสพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) การเปลี่ยนกลุ่มงาน และการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ