การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 ระเบียบ ข้อบังคับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลำดับรายการ
 การจัดสวัสดิการของสถาบัน
1ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2557 
 2 ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. (ฉบับที่ 2)  2557 
 3 ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2564 
 4 ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 
5ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 6 เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
7หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 8 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
 ระเบียบ ข้อบังคับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการขอประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องอิสริยาภรณ์อันที่มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 
 หลักเกณฑ์เรื่องเงินเดือนค่าตอบแทน
10 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 
 11 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ บัญชีเงินเดือนขั้นสูง และบัญชีปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564
12ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการเทียบเงินเดือนแรกรับเข้า กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2563
  ระเบียบ ข้อบังคับ การจ่ายเงินสมนาคุณสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 13 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณสำหรับผู้ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยและจรรยาบรรณของบุคลากร
14ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552
15ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์