การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระเบียบ ข้อบังคับประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ลำดับประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อทดลองงาน ต่อสัญญาจ้าง 
1 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553
2 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
3ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
4 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
6 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของสถาบัน พ.ศ. 2555
 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักสูตรฝึกอบรมภาคบังคับและเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2555
   การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
 8 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553
9ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 10 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
 11 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557
 12 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2557
 13 ประกาศ สพบ. เรื่องตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2558
 14 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 15ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553
 16 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554