เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(ทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) จำนวน 1 ระบบ)