เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(ซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระดับชุมชนและท้องถิ่น (Smart City and Smart Local Training Center) พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ)