ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

4. BOQ งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน