แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ฉบับที่ 5

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ เป็น Co-Working Space)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
(จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ เป็น Co-Working Space)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ เป็น Co-Working Space)