แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ฉบับที่ 1

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563