แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ฉบับที่ 8

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)