แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ฉบับที่ 7

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom)