แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ฉบับที่ 6

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564  (สำนักบรรณสารการพัฒนา)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(สำนักบรรณสารการพัฒนา)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (สำนักบรรณสารการพัฒนา)