แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ฉบับที่ 5

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564  (งบประมาณแผ่นดิน 19 รายการ เงินรายได้ 13 รายการ)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(งบประมาณแผ่นดิน 19 รายการ เงินรายได้ 13 รายการ)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (งบประมาณแผ่นดิน 19 รายการ เงินรายได้ 13 รายการ)