แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ฉบับที่ 4

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564  (จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)