แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 31

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยาม)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)